لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

گیج سوزنی و پولکی تطویل و تورق

گیج سوزنی و پولکی تطویل و تورق
جزئیات محصول

گیج سوزنی و پولکی-تطویل و تورق :

از  گیج سوزنی و پولکی تطویل وتوروق این وسیله جهت تعیین ضریب تطویل و تورق سنگدانه ها توصیه می کند.

گیج پولکی (تورق):جهت اندازه کیری میزان تورق سنگدانه ها

گیج سوزنی(تطویل):جهت اندازه گیری میزان تطویل