لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

وسایل حد خمیری خاک

وسایل حد خمیری خاک
جزئیات محصول

لوازم آزمایش حد خمیری خاک :

حد خمیری به صورت میزان رطوبتی تعریف می شود ( بر حسب درصد ) که در آن خاک در زمان غلتانده شدن

به صورت فتیله هایی به قطر mm 2/3 خرد می شود . حد خمیری حد پایینی مرحله خمیری شدن خاک است .

آزمایش حد خمیری ساده است و با غلتاندن دستی و مکرر توده خاک بیضی وار مانند بر روی یک سطح شیشه ای انجام می شود .