لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

فریم ITS

فریم ITS
جزئیات محصول

فریم ITS

فریم its برای اندازه گیری مقدار مقاومت کششی غیرمستقیم نمونه مارشال به کار گرفته می شود.

از فریم ITS برای انجام آزمایش کششی غیر مستقیم آسفالت استفاده میشود .

نتایج این آزمون در ارزیابی مقاومت کششی ،تغییر شکل جانبی وپیش ظهور ترک ها در آسفالت بکار می رود .

برای انجام آزمایش کشش غیر مستقیم، نمونه مارشال آسفالت در داخل فریم  ITD  قرار گرفته ونیروی محوری برآن اعمال میشود

برای اندازه گیری تغییر شکل جانبی یا شعاعی از دوساعت اندیکاتور استفاده میشود.