لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

دستگاه تقطیر قیر محلول

دستگاه تقطیر قیر محلول
جزئیات محصول

دستگاه تقطیر قیر محلول :

دستگاه تقطیر قیر محلول بمنظور تقطير قيرهاي برگشتي يا مخلوط و تعيين اجزاي حال و قير نفتي مورد استفاده

قرار ميگيرد در اين آزمايش مقدار معيني از قير را در يك بالن تقطير ريخته و در شرايط كنترل شده

حجم حالهاي تقطير شده را دردرجه حرارت معين اندازه گيري مي كند.

هدف :

از این آزمایش تعیین میزان درصد حلال در قیر و تعیین میزان درصد قیر پسماند در فرمول است. برای تعیین میزان قیر محلول مورد نیاز برای آزمایش از چگالی قیر با استفاده از روش هیدرومتر استفاده می کنیم. ابتدا بالن تقطیر بازو دار را روی ترازو قرار داده و میزان مورد نیاز را وزن می کنیم سپس بالن را روی هیتر قرار داده و ست تقطیر را می بندیم و اعمال حرارت را شروع می کنیم بطوری که طبق استاندارد ASTM اولین قطره حلال 5-15 پس از شروع آزمایش داخل مزور بیافتد و از دمای 215-260 سانتیگراد سرعت افتادن قطره ها 50-70 قطره در دقیقه و از دمای 260-316 سانتیگراد سرعت افتادن قطره ها 20-70 قطره در دقیقه و از 316-360 سانتیگراد آزمایش باید طی مدت 10 دقیقه تمام شود. ما در دماهای 215 و 260 و 316 و 360 مقدار حلال داخل مزور را یاداشت کرده و در پایان با محاسبات میزان درصد حلال موجو در قیر در دماهای مذکور و میزان قیر پسماند را گزارش میکنیم.