لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

بشرآزمایشگاهی

بشرآزمایشگاهی
جزئیات محصول

بـِشِر:

وسیله‌ای است که معمولاً برای همزدن ماده به کار می‌رود. بشرها عموماً استوانه‌ای شکل با کف تخت ومدرج هستند. بشرها در اندازه‌های مختلف از یکی میلی لیتر تا چندین لیتر موجود هستند.

بشرها ممکن است از شیشه (اغلب پیرکس) یا پلاستیک ساخته شده باشند. بشرهایی که برای نگهداری مواد خورنده استفاده می‌شوند باید از مواد مقاوم به خورده شدن مانندتفلون ساخته شده باشند.

بشرها ممکن است برای اینکه مواد داخل آن‌ها آلوده نشوند یا از بین نروند با یک شیشه ساعت پوشیده شوند. بشرها معمولاً با استفاده از خطهایی که بر روی آن‌ها کشیده شده‌است درجه بندی می‌شوند. برای نمونه یک بشر ۲۵۰ میلی‌لیتری ممکن است به درجه‌های ۵۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ تقسیم بندی شده باشد. این درجه بندی ممکن است در بشرهای گوناگون متفاوت باشد.

تفاوت بشر باارلن در عمود بودن دیواره‌های آن است در صورتی که در ارلن دیواره‌ها مایل است. بشرها بیشتر درشیمی عمومی استفاده می‌شوند.

بشرها عموماً سه اندازه دارند:

بشر قد بلند : ارتفاع بشر دو برابر قطر بشر می‌باشد

بشر متوسط : برای کارهای عادی استفاده می گردد

بشر قد کوتاه یا پهن : ارتفاع بشر نصف قطر بشر است و چون سطح تماس زیر بشر زیاد است بیشتر برای حرارت دادن یا به عنوان کشتی در حمام بخار آب استفاده می گردد

بشرهای پیرکس برای حرارت دادن محلولها در کوره یا روی شعله آتش استفاده می‌شود. در آزمایشهایی که نیاز به هم زدن باشد، بشر به دلیل ساختار ویژه خود، ظرف آزمایش مناسبی است زیرا ظروف آزمایشگاهی دیگر مانند ارلن یا بالون به دلیل گردن نسبتاً باریک برای این کار مناسب نیستند .

 :Bashir

It is a device commonly used to stir matter. Humans are generally cylindrical with a flat bottom. Humans are available in sizes from 1ml to several liters

Humans may be made of glass (often pyrex) or plastic. Humans used to store corrosive materials must be made of corrosive materials such as teflon

Humans may be covered with a watch glass in order to avoid contamination or loss of material. Humans are usually graded using the lines on which they are drawn. For example, a 2 ml human may be divided into grades of 1, 2, 2 and 2. This grading may vary in different human beings

The difference between human beings is that the walls are perpendicular to that of the walls, whereas in the walls it is inclined. Humans are more commonly used in general chemistry

 :Humans generally have three dimensions

Human tall: Human height is twice that of human diameter

Medium Human: Used for normal work

Human short or wide: Human height is about half the diameter of a human being and because of the high contact area under the human body, it is mostly used for heating or as a vessel in a steam bath

Pyrex humans are used to heat solutions in a furnace or on a flame. In experiments that need to be stirred, human beings are a good test container because of their special structure because other laboratory containers such as Erlen or Balloon are not suitable for this reason