لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

انبرک لوشاتلیه

انبرک لوشاتلیه
جزئیات محصول
 انبرک لوشاتلیه :

آزمایش سلامت سیمان آزمایش انبرک لوشاتلیه می باشود

که بر اساس تغییر حجم سیمان در اثر گیرش و سخت شدن استوار است .