لیست سفارشات
زبان: English عربی فارسی

آزمایش مخروطی آسفالت

آزمایش مخروطی آسفالت

 

آزمایشات مخلوط های آسفالتی:
آزمون مارشال :
روش طرح مخلوط های آسفالتی به روش مارشال در دهه 30 قرن بیستم توسط بروس مارشال ،مهندس بخش بزرگراه می سی سی پی آمریکا ارائه شد . این روش از دهه 40 در عملیات آسفالتی گرم مورد استفاده قرار گرفت . در فاصله دهه 40 تا 50 با توجه به نتایج حاصل از عملکرد روش مارشال کوشش هایی در جهت اصلاح وتکمیل ودر نهایت تجدید نظر در این روش به عمل آمد.

روش آزمایش مارشال در سال 1958 توسط کمیته D4 انجمن آمریکایی آزمایش هاومصالح(ASTM) برای طراحی مخلوط آسفالتی گرم باقیرهای خالص خالص رومصالح سنگی با ابعاد حداکثر25 میلی متر یا کمتر ، استاندارد گردید (ASTM – D 1559) .

درسال 1976 کمیته D4 مجددا اصلاحاتی را جهت آن تصویب کرد که به موجب آن کاربرد این روش آزمایش برای مخلوط های آسفالتی سرد و گرم با قیرهای خالص ومحلول نیز گسترش یافت .

این روش آزمایش در استاندار شماره ( ASTM – D 1559 )  تحت عنوان روش استاندارد آزمایش تعیین مقاومت مخلوط های آسفالتی در مقابل تغییر شکل خمیری با روش مارشال درج گردیده است . به موازات مراحل فوق ونحوه انجام آنها ، تعیین پارامترهای آسفالتی ومعیارهای تعیین قیر بهبنه ومشخصات مخلوط های آسفالتی  به شیوه مذکور در نشریه MS2 انستیتو آسفالت آمریکا ارائه وبه مرور زمان ، پاره ای اصلاحات درآن پدید آمد . در حال حاضر روش اصلاح شده مارشال برای مصالح سنگی با حداکثر اندازه 38 میلیمتر ارائه گردیده است .

به طو کلی طرح اختلاط مخلوط های آسفالتی شامل مراحل انتخاب مصالح سنگی  مناسب وتعیین دانه بندی منطبق برمشخصات ، تعیین وزن مخصوص ، استحکام ، روانی و نسبت حجمی مخلوط آسفالتی وهمچنین انتخاب وتعیین درصد قیر بهینه می باشد .

در روش مارشال مراحل زیر در آزمایشگاه انجام میگیرد :

 • تهیه نمونه مصالح سنگی وفیلر
 • آزمایش های بررسی مرغوبیت مصالح سنگی وفیلر
 • زمایش های کنترل کیفیت قیر
 • تعیین دانه بندی مصالح سنگی
 • تعیین نسبت های اختلاط مصالح سنگی
 • تعیین وزن مخصوص مصالح سنگی درشت ،ریز وفیلر و وزن مخصوص مخلوط مصالح سنگی
 • تهیه نمونه های 1200 گرمی ازمخلوط مصالح سنگیتهیه وساخت نمونه های مخلوط آسفالتی با درصد های مختلف قیر ومتراکم کردن آنها
 • تعیین وزن مخصوص حداکثر مخلوط آسفالتی متراکم نشده
 • تعیین وزن مخصوص حقیقی نمونه های مخلوط آسفالتی متراکم شده
 • تعیین مقدار روانی و استحکام نمو نه های مخلوط آسفالتی متراکم شده
 • محاسبه وتعیین درصد جذب قیر مصالح سنگی ، فضای خالی مخلوط آسفالتی درصد فضای خالی مصالح سنگی (VMA) و درصد فضای خالی مصالج
 • سنگی پرشده با قیر (VFA)
  تعیین درصد قیر بهینه

دسته بندی مقالات

محصولات وارداتی